Het rechtssysteem: een efficiënt databedrijf

Wanneer men het rechtssysteem voor ogen haalt denk men vaak aan de individuele rollen die de inspecteurs, rechercheurs, rechters en advocaten uitoefenen. Wanneer men echter het volledige plaatje bekijkt schetst zich een beter beeld van het efficiënte databedrijf welke we het ‘rechtssysteem’ noemen.

Stelt u zich het rechtssysteem voor als een een databedrijf welke bijzonder goed in staat is om data te verzamelen en deze te verwerken. Achter de schermen worden specifieke rollen toegewezen welke elk op hun eigen manier bijdragen aan het eindresultaat.

Person in Gray Jacket Holding Pen

Beeld u zich de inspecteur in die als taak niet alleen het waarborgen van de veiligheid heeft maar ook het gedetailleerd rapporteren van wat zij gedurende de volledige dag waarnemen. Elke gebeurtenis wordt systematisch gecatalogiseerd. Gaande van gebeurtenissen bij de response unit tot waarnemingen tijdens een patrouille, stuk voor stuk worden zij uitgebreid vastgelegd en geanalyseerd.

Daarnaast behandeld een inspecteur maar ook de recherche de verhoren en zet hierbij in op beproefde verhoor-methodiek in combinatie met psychologische kennis van de feilbare mens en hoe zij handelen. Door middel van zorgvuldige, repetitieve analyses wordt deze methodiek continu verfijnd, hetgeen leidt tot een breed scala aan datapunten en kennis over hoe deze datapunten geïnterpreteerd dienen te worden. Bij verhoren zal men op zoek gaan naar fouten in versies afgelegd door betrokken partijen, of zelfs bij meerdere verhoren van één individu. Het geeft aanleiding tot het toespitsen op deze details om de juiste versie te achterhalen. Resultaten worden geanalyseerd en individuele motieven worden bepaald.

In een notendop bekeken wordt u bij verhoren tegen zichzelf en ten opzichte van anderen tegen elkaar uitgespeeld. Men zet in op assumpties en onjuistheden.

Naast het verhoren van betrokkene partijen komen er ook waarneembare datapunten aan te pas. Voorbeelden van waarneembare datapunten kunnen audio-opnames of camerabeelden zijn, of informatie vergaard door samenwerking met telecombedrijven.

Data en data-analyses zijn de corebusiness van het rechtssysteem. Zelfs bij het ontbreken van krachtig en sluitend bewijs kan men zich wenden tot kansberekeningen en andere relevante analyses in de zaak. Door vage details in een kansberekening te plaatsen kan een rechter direct een beeld vormen van de waarschijnlijkheid dat de beoogde verdachte daadwerkelijk de dader is. Door middel van profiling wordt een generiek beeld dat voortvloeit uit historische veroordelingen gegenereerd en toegepast bij de zoektocht naar de verdachte.

Bij het vergaren van informatie over criminele netwerken en organisaties kan grootschalig ingezet worden op netwerkanalyses om spilfiguren te identificeren en deze met prioriteit op te sporen en te berechten.

Net zoals het bepalen van spilfiguren in een netwerk belangrijk is,  is het van belang om een bepaalde prioriteit toe te kennen aan zaken en om de belangrijke zaken waarvan kennis is dat zij niet op fictie en roddels gebaseerd zijn nader te onderzoeken. De efficiëntie van het databedrijf zal mede bepaald worden door de mate waarin het systeem capabel is om de juiste personen op de juiste zaken te zetten, om een accuraat en efficiënt eindresultaat te bekomen.

Het spreekt voor zich dat een moordzaak meer personeel en aandacht toegewezen zal krijgen dan een uit de hand gelopen burenruzie, men kan dus stellen dat de efficiëntie mede bepaald wordt door de conclusies die getrokken worden uit de maatschappelijke en sociale context van de zaak en niet alleen hoe er met de vergaarde datapunten wordt omgegaan.

Men zou wellicht in staat zijn om een groter percentage criminaliteit succesvol te berechten maar zal hierbij de gewonnen efficiëntie moeten inleveren bij zaken die er meer baat bij hebben.

Het rechtssysteem is ook efficiënt op het gebied van omgang met verworven kennis, het correct catalogiseren van details is één zaak, het discreet behandelen ervan zal echter cruciaal zijn voor de slaagkansen van de onderzoekers. Zowel de methodiek als de verworven kennis zijn beiden sterke troeven die het best tot hun potentieel komen door geheimbewaring. De verdachte blijft achter met een mystieke onwetendheid welke uiteindelijk zal leiden tot het maken van fouten door de verdachte in verhoren en de onderzoekers een extra bevestiging geeft dat ze op het goede spoor zijn. De verdachte moet als het ware ‘altijd geluk hebben’ dat zijn assumpties over de kennis van het korps correct zijn, terwijl de rechercheurs op zoek zijn naar die ene onwaarschijnlijkheid die vroeg of laat ter kennis komt.

De missie van Refortuna is om de prioriteitskloof in het rechtssysteem aan te vullen door de modale individu de mogelijkheid te bieden om zelf beproefde analyses uit te voeren en data te verzamelen. Daar waar het rechtssysteem zich niet om wil ontfermen omwille van prioritaire kwesties kan aangevuld worden door een competent en veelzijdig analytisch platform. Dit hoeft niet te betekenen dat u zelf voor rechter speelt maar kan u weer het vertrouwen geven dat u de zaak zelf kan bestuderen en analyseren zonder voorafgaande technische en analytische kennis.

De juxtapositie tussen de zaken die voor het systeem van belang zijn en voor u van belang zijn is reëel, hierbij biedt Refortuna de basis voor wat beter kan. U kunt zonder voorkennis gebruik maken van de verwervende en analytische tools die in de loop van de komende maanden zullen verschijnen op de website. Deze macht biedt u de zekerheid op papier welke u in het verdere verloop van een strafzaak kan benuttigen, of om zelfzekerder te zijn in de verdere beslissingen die u wenst te nemen.

De macht aan de man, met data en analyses aan de grondslag.
Benjamin
Refortuna