Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Refortuna

Datum 01-05-2019

ARTIKEL 1. Definities

1. Refortuna: REFORTUNA gevestigd te Oktrooiplein 1, 9000 Gent, hoofdzetel te Collegiebaan 29 Postal box 31, 9230 Wetteren, ingeschreven onder ondernemingsnummer 0719475229 bij de kamer van koophandel.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Refortuna een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Refortuna een offerte daartoe heeft uitgebracht

Algemene Voorwaarden: het onderhavige document

Account: de online omgeving in de vorm van een klantenpaneel welke aan Opdrachtgever door Refortuna ter beschikking wordt gesteld, nadat deze door Opdrachtgever zelf is aangemaakt, met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.

Ruimte: de fysieke ruimte zoals beschreven in de Overeenkomst dan wel in de bijbehorende bijlagen met Opdrachtgever.

Dienst: de specifieke dienst die Refortuna met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Refortuna en Opdrachtgever krachtens welke Refortuna de dienst zal uitvoeren

SSL: Secure Socket Layer (zorgt voor een beveiligde verbinding)

Website: https://refortuna.com dan wel sub domeinen en andere extensies

ARTIKEL 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

De overeenkomst tussen Refortuna en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaats via de website of via de mail maar kan ook telefonisch. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is de op de website aangegeven omschrijving van de Dienst/ondersteuning bindend. Bovendien is het mogelijk dat Refortuna een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn.

Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Refortuna, tenzij anders aangegeven in de offerte.

Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte
gegevens onjuist zijn, heeft Refortuna het recht de prijzen hierop aan te passen.

Op de overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Refortuna alleen bindend indien en voor zover deze door Refortuna uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Refortuna heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.

Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

De overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Refortuna

In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

De Overeenkomst;

De eventuele bijlagen;

Deze Algemene voorwaarden

Eventuele aanvullende voorwaarden

ARTIKEL 3. Uitvoering van de Dienst

Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Refortuna zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel de elektronische bestelling.

Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Refortuna dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Refortuna het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Refortuna aangeeft dat deze noodzakelijk
1
zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Refortuna worden verstrekt.

Het is Refortuna toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever.

Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Refortuna Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot het Account. Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen via een van de betaalmethoden, voortvloeiend uit het gebruik van de dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.

Iedere actie die middels het Account en/of het klantenpaneel plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Refortuna te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

Refortuna heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Refortuna niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

ARTIKEL 5. Wijziging dienst

1.Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verboden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk.

2.Indien Refortuna, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomt bekend was of behoorde te zijn, is Refortuna gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Refortuna tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

ARTIKEL 4. Oplevering en aanvaarding

Indien een Dienst strekt tot creatie of aanpassing van een werk of product (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een webapplicatie), dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na oplevering het resultaat te evalueren en goed af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode deze (geheel of gedeeltelijk) afkeurt, worden deze geacht te zijn goedgekeurd.

Indien Opdrachtgever een resultaat geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Refortuna zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan zij doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens

7.dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

Indien een Dienst in fasen wordt verricht, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het resultaat van die fase te gegeven. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring van het resultaat van een latere fase niet

ARTIKEL 6. Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.

Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Refortuna zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Refortuna gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Refortuna zal Opdrachtgever, via de Website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand.

Het is Refortuna toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 7% te verhogen (indexeren), zonder de mogelijk voor Opdrachtgever om de betreffende Overeenkomst op te zeggen.

2
Alle voor Refortuna uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.

ARTIKEL 7. Analyses en aanverwante diensten

Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal die in strijd is met bepalingen van Belgisch recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haat zaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

Refortuna hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Refortuna gerechtvaardigd is, is Refortuna gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Refortuna in geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Refortuna zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.

Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Refortuna gerechtigd hiervan aangifte te doen. Refortuna kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties in het kader van het onderzoek.

Bij (herhaaldelijke) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Refortuna gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

Opdrachtgever vrijwaart Refortuna voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Refortuna is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Refortuna in het kader van de klachtprocedure.

Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klachten van Refortuna of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Refortuna, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Refortuna zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen en eventuele schade wordt op Opdrachtgever verhaald.

Opdrachtgever zal zich houden aan de algemene aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (https://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

Zonder toestemming van Refortuna is het Opdrachtgever verboden de door Refortuna verschafte gebruikersnamen en wachtwoorden aan derden over te dragen.

Refortuna kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Refortuna bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.

Indien Opdrachtgever een SSL-certificaat bij Refortuna afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de voorwaarden van de certificaatdienstverlener (de partij die de certificaten uitgeeft). Refortuna is niet verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de identiteit van de certificaathouder. Ook staat Refortuna niet in voor het beveiligniveau van het SSL-certificaat. Dit hangt namelijk af van het doel waarvoor het SSL-certificaat wordt gebruikt.

Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIEKL 8. Analyses

Naast de in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen die van toepassing zijn op analyses en aanverwante diensten, zijn specifiek

3
voor de door Refortuna aangeboden dienst webhosting de in dit artikel genoemde bepalingen van toepassing.

Refortuna maakt voor de door haar aangeboden analyses gebruik van een eigen ontwikkeld platform

Zoals vermeld op de Website biedt Refortuna analyse pakketten aan

De aflevering van analyses binnen het vooropgestelde tijdsbestek tijdens de aankoop zijn niet van toepassing indien zij voortvloeien uit overmacht (bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot onbereikbaarheid van de servers, noodzakelijke onderhoud in de backend, ..)

ARTIKEL 9. Connectiviteit

Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.

Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.

Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt door de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.

4
Refortuna kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Refortuna bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

ARTIKEL 10. Beschikbaarheid van de Dienst

Refortuna zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Refortuna opgeslagen data te realiseren.

Refortuna zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Refortuna is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Refortuna is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

Refortuna zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verboden zijn met het netwerk van Refortuna. Refortuna kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.

Refortuna stelt geen reserve kopieën (back-up) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever voorgenoemde expliciet met Refortuna is overeengekomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reserve kopieën van bij Refortuna opgeslagen data te maken.

Indien naar het oordeel van Refortuna een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Refortuna of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Refortuna gemachtigd maateregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

ARTIEKL 11. Dienstverlening

Ondersteuning op locatie of op afstand zal tegen geldend uurtarief worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door Refortuna vooraf bekend gemaaktworden. Ondersteuning zal per half uur worden berekend, minimale afname is 1 uur tenzij anders overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen Support Plan of SLA is afgenomen kan Refortuna geen reactietijd garanties geven.

Naast het geldende uurtarief komen geldende parkeertarieven in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Daarnaast kan Refortuna reiskostenvergoeding vragen indien de locatie meer dan 35KM rijden is.

Refortuna zal zich inspannen om problemen zo goed mogelijk op te lossen.

ARTIKEL 12. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Refortuna of diens (toe)leveranciers.

Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

Het is Refortuna toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Refortuna door middel van technische bescherming materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruikersrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 euro per Refortuna handeling betalen aan Refortuna, onverminderd het recht van Refortuna haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

5
ARTIKEL 13. Garantie

Op de door Opdrachtgever bij Refortuna gekochte producten rust fabrieksgarantie. Informatie over wat fabrieksgarantie inhoudt, staat op de website van de fabrikant.

Refortuna zal haar wettelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde producten nakomen, maar verleent Opdrachtgever geen (extra) garantie op door haar geleverde producten.

De (wettelijke) garantie geld niet:

a. Indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.

b. Indien de oorzaak van de fout niet duidelijk kan worden aangetoond.

c. Indien gegeven instructies, voor het gebruik van het product, niet zijn nagekomen.

d. Voor de toestand van de producten, ontstaan ten gevolge van ondeskundig opslaan, klimatologische of andere inwerkingen.

Opdrachtgever dient Refortuna een redelijke termijn te geven voor het uitvoeren van voorkomende reparaties en vervangende leveringen, zonder dat Refortuna gerechtigd is tot enige tegenprestatie of schadevergoeding.

Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het maken van een back-up van zijn gegevens en/of programmatuur (software). Het is mogelijk dat deze tijdens reparatie, vervanging of transport verloren gaan. Refortuna is niet aansprakelijk voor schade door verlies van gegevens en/of software. Voor eventuele herinstallaties dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen en zijn voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 14. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Refortuna voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Refortuna van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Refortuna, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 500,- (exclusief BTW).

Aansprakelijkheid van Refortuna voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijf)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Buiten de in artikel 15 lid 1 genoemde gevallen rust op Refortuna geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 15 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Refortuna.

De aansprakelijkheid van Refortuna wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Refortuna onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Refortuna ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Refortuna in staat is adequaat te reageren.

Refortuna is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Refortuna meldt.

Opdrachtgever vrijwaart Refortuna voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Refortuna geleverde zaken, materialen of resultaten.

ARTIKEL 15. Storingen en overmacht

Refortuna heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan.

6
Refortuna zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden. Refortuna zal zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. Refortuna is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

Refortuna heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Refortuna zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien.

Refortuna zal zich inspannen om in geval van het niet bereikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere zaken Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood netwerkaanval, DoS of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het verkeer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Refortuna door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Refortuna kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

ARTIKEL 16. Duur en opzegging

Indien de Dienst sterk tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven op de Website of anders overeengekomen. De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging, die via het Account op de Website plaatsvindt, tijdig voor een opzegtermijn van een maand, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen.

Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.

Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is Refortuna gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Refortuna is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.

Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via de Website, middels het Klantenpaneel en via e-mail opzeggen.

Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van reden, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien werkdagen na de totstandkoming, tenzij Refortuna reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnamen zijn van de veertien werkdagen bedenktermijn uitgesloten, omdat domeinnamen persoonlijk van aard zijn en dan is de bedenktermijn niet van toepassing.

ARTIKEL 17. Betalingsvoorwaarden

Refortuna zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan direct worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes.

Refortuna kan verlangen dat bepaalde Diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient Refortuna hiervoor te machtigen. Indien Opdrachtgever hieraan niet kan voldoen is Refortuna gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

Indien de automatische incasso niet is geslaagd,

7
wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft Refortuna het recht om een bedrag van 25 euro aan administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Refortuna.

Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere in gebrek stellingen door Refortuna.

Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van en voorts, indien deze liquidatie treedt of wordt ontbonden.

In bovenstaande gevallen heeft Refortuna voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechtelijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

ARTIKEL 18. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1.Refortuna behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Refortuna of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

ARTIKEL 19. Geheimhouding

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

Refortuna zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Refortuna, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Refortuna daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Refortuna zich inspannen om kennisname mee te delen.

8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.